วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550

นางสาว นิลวรรณ กาเผือก

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ 8 ต.กูดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2529

จบประถมศึกษาที่ ร.ร นิคมสร้างตนเอง 2 อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี

จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่ ร.ร เทศบาล๑(บ้านโพธิ์กลาง) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ร.ร พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสาตร์ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่3

ไม่มีความคิดเห็น: